0225 3733 493

Quan trắc tuân thủ

Tại sao phải quan trắc tuân thủ
Ô nhiễm môi trường hiện nay là một lĩnh vực vô cùng quan trọng luôn thu hút được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và của toàn xã hội. Ngoài sự quan tâm trên cần có ý thức lớn của toàn xã hội và đặc biệt là các cơ sở hoạt động sản xuất công nghiệp, dịch vụ… chấp hành đầy đủ yêu cầu trong luật bảo vệ môi trường. Quan trắc tuân thủ định kì là một biện pháp đánh giá hiệu quả nhất cơ sở sản xuất có gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh hay không? Trung tâm quan trắc hiện nay đã thực hiện quan trắc định kì cho nhiều doanh nghiệp trong địa bàn thành phố Hải Phòng.