0225 3733 493

Lĩnh vực hoạt động

Phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
a. Quan trắc chất lượng môi trường không khí
Trung tâm đã và đang thực hiện chương trình quan trắc chất lượng không khí tại 11 điểm quanh thành phố Hải Phòng, bao gồm: Quán Toan, Sở dầu, Cái Tắt, Máy Chai, Phạm Ngũ Lão, Lạch Tray, Đằng Hải, Đồng Hoà, Quyết Hùng – thị trấn Minh Đức và Thắng Lợi với tần xuất quan trắc 2 tháng/lần.
Các thông số quan trắc: Bụi lơ lửng (TSP), CO, SO2, NO2.
b. Quan trắc môi trường nước mặt khu vực nội thành
Bên cạnh việc quan trắc chất lượng không khí xung quanh, Trung tâm còn quan trắc chất lượng nước mặt tại một số hồ điều hoà, kênh và cửa xả của thành phố, bao gồm: Hồ Quần ngựa, An Biên, Tiên Nga, Sen, Tam Bạc, Dư Hàng, kênh An Kim Hải (3 điểm), kênh Đông Khê (2 điểm) và cửa xả Vĩnh Niệm. Tần xuất quan trắc 2 tháng/lần.
Các thông số quan trắc: pH, T0, độ dẫn điện, độ đục, DO, TSS, BOD5, COD, Amoniac tính theo nitơ, Coliform, Dầu mỡ.
c. Quan trắc chất lượng nước tại 3 sông: Giá, Rế, và Đa Độ
Trung tâm đã và đang quan trắc nguồn nước mặt cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố được thực hiện bắt đầu từ năm 2006. Tần xuất 2 tháng/lần, vị trí quan trắc được lựa chọn tại điểm đầu nguồn, điểm giữa và điểm cuối của mỗi con sông. Sông Giá: cống Phi Liệt, cầu Giá, đập Minh Đức; sông Rế: cầu Rế 1 (trên Quốc lộ 10 mới), cầu Rế 2 (trung tâm huyện An Dương); sông Đa Độ: cống Trung Trang, cầu Vàng, cống Cổ Tiểu.
Các thông số quan trắc: pH, T0, độ dẫn điện, độ đục, DO, TSS, BOD5, COD, Amoniac tính theo nitơ, Nitrat tính theo nitơ, Coliform, Cd, Pb, Cu, Zn, tổng hoá chất bảo vệ thực vật.
d. Quan trắc giải quyết khiếu kiện
Song song thực hiện kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường nước mặt và không khí xung quanh theo kế hoạch được duyệt hàng năm, Trung tâm còn thực hiện các chương trình quan trắc phục vụ đánh giá tác động do sự ô môi trường và giải quyết khiếu kiện do các cơ sở gây ô nhiễm môi trường gây ra.
Thực hiện các dịch vụ quan trắc và tư vấn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, Trung tâm còn thực hiện các dịch vụ quan trắc và tư vấn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cụ thể:
– Quan trắc tuân thủ cho các cơ sở sản xuất đang hoạt động
– Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
– Lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường
– Tư vấn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
– Lập báo cáo theo quyết định phê duyệt ĐTM
– Lập hồ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
– Lập phiếu kê khai nộp phí nước thải theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP
– Tư vấn xử lý chất thải.