DỊCH VỤ HACEM

GIỚI THIỆU VỀ HACEM

Giới thiệu Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Thông tin chung Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trương là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng. Trung tâm được thành lập trên cơ sở đổi tên từ Trạm quan trắc môi trường ngày 19/10/2005 theo Quyết định số 2404/QĐ-UB của UBND thành phố Hải Phòng (Quyết định thành lập Trạm số 1514/QĐ-UB ngày 20/05/2004 của UBND thành phố Hải Phòng). Trung tâm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo theo Quyết định số 148/QĐ-STN&MT ngày 22/08/2006 của Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường Hải Phòng quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Đối tác của Hacem