Tại sao phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường
There are no translations available.

"Bản cam kết bảo vệ môi trường là quá trình lập báo cáo phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế - xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, y tế, văn hoá, xã hội và các công trình khác (trên quy mô nhỏ) từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường".

Các dự án, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, y tế, văn hóa xã hội phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường thường là các dự án, hoạt động trên quy mô nhỏ, hình thức đơn giản và không nằm tại khu vực nhạy cảm môi trường. Theo quy định của pháp luật thì những dự án không quy định tại  phụ lục 2 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và phụ lục I của Nghị định số 21/2008/NĐ-CP thì phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường. Cơ quan phê duyệt bản cam kết là UBND cấp quận, huyện hoặc UBND xã được ủy quyền phê duyệt.

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.