Trung tâm Quan trắc môi trường được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
There are no translations available.

Ngày 21/7/2014 Trung tâm quan trắc môi trường chính thức là đơn vị thứ 8 trên cả nước được Bộ Tài nguyên và Môi trường ký quyết định "Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường" được quy định tại Nghị định số 27/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành của Bộ TN&MT.

Trước đó, căn cứ các quy định tại Nghị định số 27/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành của Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường đã tổ chức khảo sát, xem xét, đánh giá và kiểm tra thực tế Hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Trung tâm.

Ngày 18/7/2014, Tổng cục Môi trường đã tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định đã thẩm định kết quả đánh giá và kết luận Trung tâm Quan trắc môi trường - Sở TNMT Hải Phòng đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Như vậy, từ ngày 21/7/2014, Trung tâm Quan trắc môi trường là đơn vị đáp ứng đầy đủ về tính pháp lý, năng lực và điều kiện tổ chức các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của Chính Phủ.

Giấy chứng nhận:

 

Tải Quyết định, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.