Thời hiệu xử lý hành chính vi phạm quy định bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp A xả thải vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép, gây ô nhiễm môi truờng, thời điểm bắt đầu xả thải từ năm 2007, hiện tại đơn vị vẫn xả thải gây ô nhiễm môi trường. Vậy theo nghị định 117/2009/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đến nay có thể coi là hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính không?

Nếu cơ sở sản xuất B hoạt động từ trước năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. Việc xử phạt vi phạm hành chính đối  với cơ sở này như thế nào?


Bộ Tài nguyên-Môi trường

Nghị định 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định: “Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là hai năm, kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện; nếu quá thời hạn trên thì không xử phạt, nhưng vẫn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này”.

Rõ ràng hành vi xả thải của doanh nghiệp A kéo dài từ năm 2007 đến nay và hiện tại vẫn đang tiếp diễn. Trong trường hợp này, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp  về hành vi này.

Cơ sở B sẽ không bị xử phạt hành chính về hành vi không lập báo cáo ĐTM hoặc cam kết bảo vệ môi trường, nhưng có thể xử phạt về hành vi không lập đề án bảo vệ môi trường. Bởi theo Quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn cuối cùng để các cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường là ngày 31/12/2009, do đó vẫn còn thời hiệu để xử phạt cơ sở B về hành vi này./.