Quan trắc phục vụ quản lý nhà nước

Theo quyết định số 148/QĐ – STN&MT của giám đốc Sở TN & MT về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quan trắc Môi trường. Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện các chương trình quan trắc theo yêu cầu của thanh tra chuyên ngành Môi trường trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ Môi trường.