Các dự án đã và đang thực hiện

TT

Tên dự án/đề án

Chủ đầu tư

Thời hạn

Người thực hiện

Cung cấp đủ tài liệu

Nộp tổ 1 cửa

Đợ vị thụ lý hồ sơ (Chi cục, KS, Heza)

QĐ thành lập hội đồng/Đoàn kiểm tra

Bảo vệ/Kiểm tra

Chỉnh sửa theo biên bản  hội đồng

Đợ vị thụ lý hồ sơ (Chi cục, KS, Heza)

Tờ trình ra Quyết định phê duyệt

Quyết định phê duyệt ĐTM

I

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đề án bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Bản cam kết

 

 

V

Lập sổ đăng ký CTNH